ข่าวประชาสัมพันธ์
<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/15/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/" data-counter-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/15/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/"></div>           ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                                

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

           ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                                

<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/10/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98/" data-counter-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/10/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98/"></div>ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/08/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" data-counter-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/08/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2/"></div>โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช : ประกาศสรรหาพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 6-8 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศสรรหาพนักงานราชการ

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช : ประกาศสรรหาพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 6-8 พ.ค. 2558 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

กิจกรรม
<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/21/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2/" data-counter-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/21/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2/"></div>โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม 2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม 2558

<div class="lr_horizontal_share" data-share-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/09/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97/" data-counter-url="http://www.mys.ac.th/2015/05/09/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97/"></div>โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยขึ้น ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558